Детска градина по изкуствата

Административни

6 фев 2022

         УЧЕБНА 2022 - 2023 ГОДИНА                       

                    План за работа по БДП 2022-2023 г

                 План на обучението по БАК 2022-2023 

  ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  през учебната 2022-2023

              СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2022-2023 г

               ДОКЛАД - САМООЦЕНЯВАНЕ 2021-2022 г

                                                                   ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 2022-2023 г.

                                                                   ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2022-2023 г                      

                                                                     ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДГИ 2022-2023 г

                                                                        СТРАТЕГИЯ-актуализация-2022 г


                                      УЧЕБНА 2021 - 2022 ГОДИНА   

Мерки за повишаване на качество на образованието, възпитанието и социализацията

Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаване-на-децата-от-уязвими-групи-на-ДГИ-за-уч.-2021-2022г

Програма-за-ранното-напускане-на-образователната-система-на-ДГИ-за-уч.2021-2022г.

Седмично-разпределение-на-основните-форми-на-педагогическо-взаимодействие-по-образователни-направления

План за квалификационната дейност-2021-2022г

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МЕРКИ-ЗА-ПОВИШАВАНЕ-НА-КАЧЕСТВО

Правилник за вътрешният трудов ред за учебната 2021-2022г.

Правилник за дейността 2021-2022г.

ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2021-2022г

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГИ

Програмна система ДГИ 2021-2022г.

Стратегия за развитието на детската градина 2020г.-2024г.

ПЛАН ЗА ИЗУЧАВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г

Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование