Детска градина по изкуствата

Квалификация

23 окт 2022

На 11.11.2022 година ще се проведе обмяна на опит и споделяне на добри педагогически практики между Детска градина по изкуствата, гр.Хасково и ДГ „Моряче“, гр.Слънчев бряг. Място; ДГИ, гр. Хасково.

На 05.11.2022 година от 9.00 часа в Детска градина по изкуствата ще се проведе обучение на педагогическите специалисти с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема: „Приобщаващо образование: децата със СОП – разпознаване, позитивно взаимодействие с родителите, успешно оформяне на документацията. Техники за работа в група“. Лектор: Тренинг и обучителен център "Щастие", гр. Благоевград.

На 24 – 28.10.2022 година помощник-възпитателите на ДГИ, гр.Хасково от 10.00 часа ще участват в модулно обучение „Принципи и методи на приобщаващото образование“. Място: гр. Хасково, сградата на РЦПППО

На 19 и 20.04.2022 година педагогическите специалисти от Детска градина по изкуствата, гр.Хасково са взели участие в обучение с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема „Права на човека, обяснени за деца. Създаване на хармонична, толерантна и междукултурна среда в детската градина и началното училище“ в рамките на проект „Пилотно реализиране на системен подход към ранната детска интервенция“ към Общностен център. Място: гр. Хасково в конферентната зала на хотел „Родопи“.

На 09.01.2022 година педагогическите специалисти от Детска градина по изкуствата, гр. Хасково са преминали онлайн обучение с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема „Актуални проблеми в обучението по БДП“ с лектор Васил Паунов – „Дидаско“ – Център за продължаващо обучение към Русенски университет.