Детска градина по изкуствата

Квалификация

23 окт 2022
 • На 24.01.2024 г ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти в ДГИ и тренинг за родителите на тема „Агресия при децата или Защо децата не ни слушат понякога?“  Място: ДГИ, гр. Хасково Организатор: комисия за работа с родителите на ДГИ  Лектор: Магистър по социология, Магистър по психология и фамилен психотерапевт Деяна Бонева.


 • На 10.11.2023 година ще се проведе обмяна на опит и споделяне на добри педагогически практики между Детска градина по изкуствата, гр.Хасково и ДГ „Усмивка“, с. Гюльовца, общ. Несебър. Място: ДГИ, гр. Хасково.

 • На 12.10.2023г. се проведе вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти в ДГИ – семинар на тема: "С България в сърцето"- възпитаване на социална и гражданска култура в предучилищното детство . Място : ДГИ, гр. Хасково. Организатор: Творческа комисия на ДГИ

 • На 30.09.2023г. ще се проведе обучение с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема: "Практически техники за ефективна работа с деца с различна степен на обучаемост едновременно". Място : ДГИ, гр. Хасково  Лектор : философ и психолог, докторант по Предучилищна педагогика г-жа Мария Дерижан/Тренинг и обучителен център "Щастие"

 • На 04.04.2023 година директорът на Детска градина по изкуствата, гр.Хасково е взел участие в обучение с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема „Разработване на стратегия на образователна институция“ .Място: Дом на учителя, гр. Хасково. Лектор: адв. Янко Янков/Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти - ООД
 • От 20 до 24.02.2023г., двама помощник-възпитатели от Детска градина по изкуствата, гр.Хасково, ще вземат участие в модулно обучение на тема: "Принципи и методи на приобщаващото образование." Място: гр. Хасково, сградата на РЦПППО.

 • На 11.02.2023 година от 9.00 часа в Детска градина по изкуствата ще се проведе обучение на педагогическите специалисти с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема: „Приказкотерапия или как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в детската градина“. Лектор: д-р Виолета Тончева-Златкова / РААБЕ България ЕООД

 • На 11.11.2022 година ще се проведе обмяна на опит и споделяне на добри педагогически практики между Детска градина по изкуствата, гр.Хасково и ДГ „Моряче“, гр.Слънчев бряг. Място; ДГИ, гр. Хасково.

 • На 05.11.2022 година от 9.00 часа в Детска градина по изкуствата ще се проведе обучение на педагогическите специалисти с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема: „Приобщаващо образование: децата със СОП – разпознаване, позитивно взаимодействие с родителите, успешно оформяне на документацията. Техники за работа в група“. Лектор: Тренинг и обучителен център "Щастие", гр. Благоевград.

 • На 24 – 28.10.2022 година помощник-възпитателите на ДГИ, гр.Хасково от 10.00 часа ще участват в модулно обучение „Принципи и методи на приобщаващото образование“. Място: гр. Хасково, сградата на РЦПППО

 • На 19 и 20.04.2022 година педагогическите специалисти от Детска градина по изкуствата, гр.Хасково са взели участие в обучение с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема „Права на човека, обяснени за деца. Създаване на хармонична, толерантна и междукултурна среда в детската градина и началното училище“ в рамките на проект „Пилотно реализиране на системен подход към ранната детска интервенция“ към Общностен център. Място: гр. Хасково в конферентната зала на хотел „Родопи“.

 • На 09.01.2022 година педагогическите специалисти от Детска градина по изкуствата, гр. Хасково са преминали онлайн обучение с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема „Актуални проблеми в обучението по БДП“ с лектор Васил Паунов – „Дидаско“ – Център за продължаващо обучение към Русенски университет.