Детска градина по изкуствата

Проекти

16 фев 2022

 

В Детската градина по изкуствата се работи по следните програми и проекти:

НП „Училищен плод и мляко“

Проект BG05М2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“,Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи/Заплащане на такси,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.